Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

23-11 Nieuws
Beste leden en ouders van jeugdleden,

Graag kondigen we via deze mail de algemene ledenvergadering van MHV aan op donderdag 3 december 2020 vanaf 20.00 uur. Door de overheidsmaatregelen die gelden vanwege Corona is het dit jaar helaas niet mogelijk om een fysieke vergadering te beleggen. Het bestuur heeft daarom gekozen voor een online bijeenkomst, die dit jaar dan ook soberder is dan je gewend bent.

Waarom deze aankondiging?

Om bij deze online vergadering aanwezig te zijn, is het de bedoeling dat je je vooraf aanmeldt. Daar hebben we zowel je emailadres als je mobiele nummer voor nodig. We maken daarbij gebruik van de gegevens die in Lisa staan. Om er zeker van te zijn dat deze gegevens kloppen en de uitnodiging straks naar de juiste personen gemaild wordt, vragen we je om deze te checken en, zo nodig, aan te passen. Zo kun je ook tijdelijk het emailadres of mobiele nummer van je zoon of dochter aanpassen in je eigen gegevens.

Hoe controleer ik mijn gegevens?

Ga daarvoor in de MHV HockeyApp naar je profiel of log in op het leden gedeelte van onze website (https://team.lisa-is.nl/login). Doe dit zo snel mogelijk maar in ieder geval vóór 25 november aanstaande!


De uitnodiging

Na 25 november ontvang je een email met een link waarmee je je kunt aanmelden. Als je bent aangemeld ontvang je een SMS-bericht op het door jou opgegeven mobiele telefoonnummer met je inloggegevens.

Reserveer in ieder geval vast 3 december vanaf 20.00 uur in je agenda voor de algemene ledenvergadering van MHV!


Wat bespreken we tijdens de ALV?

Het bestuur legt verantwoording af over het gevoerde (financiële) beleid en legt de begroting voor het seizoen 2020/2021 voor. Ter voorbereiding ontvang je bijgaand:

1) agenda ALV 3 december 2020

2) verslag ALV op 31 oktober 2019 (bijgevoegd)

3) Financieel verslag over het seizoen 2019/2020 (volgt)

4) Bevindingen van de kascommissie;

5) Voorstel te benoemen bestuursleden (hieronder toegelicht)

6) Begroting voor het seizoen 2020/2021.


Waar willen we over besluiten?

Wij vragen onze leden om tijdens de ALV een aantal besluiten te nemen. Deze zijn hieronder uitgeschreven. We kunnen ons voorstellen dat je bij sommige besluiten nog vragen hebt. Wij willen je vragen deze uiterlijk 72 uur vooraf aan de ALV (vóór maandag 30 november) via een email aan het bestuur ([email protected]) te stellen. Het bestuur verzamelt de vragen en deelt ze met alle deelnemers aan de vergadering. Tijdens de vergadering worden de vragen zoveel als mogelijk beantwoord.

a.      Verslag ALV d.d. 31 oktober 2020 (zie de bijlage)
Voorgenomen besluit:
De ALV stelt de notulen van 31 oktober 2019 ongewijzigd vast.

b.     Uitkomsten kascommissie
Voorgenomen besluit:
De ALV besluit het advies van de kascommissie te volgen en de penningmeester decharge te verlenen voor de gevoerde boekhouding in het  seizoen 2019/2020.

c.      Begroting 2020/2021
Voorgenomen besluit:
De ALV stemt in met de begroting.

d.     Contributieaanpassing
Voorgenomen besluit:
De ALV stemt (net als vorig jaar) er mee in om, naast de reguliere contributieverhoging (prijscompensatie), maximaal € 4,- extra per termijn in rekening te kunnen brengen als dat nodig blijkt.

e.     Te laat beëindigen lidmaatschap
Voorgenomen besluit:
De ALV stemt in met het in rekening brengen van een eenmalige toeslag van € 50,- bij een te late opzegging (na 01/05 van het lopende jaar).

f.      Aanpassing familiekorting
Voorgenomen besluit:
De ALV gaat akkoord met  een aanpassing van de familiekorting naar 50% van de contributie vanaf het 4e lid en verder.

g.      Benoeming bestuur
De volgende bestuursleden leggen hun functie neer:

Harald Dinkelberg, voorzitter,

Harm Bruins Slot, technische zaken en

Marlene de Hulzebos, algemeen lid.

Voor de hierdoor ontstane vacatures stelt het bestuur voor Richard Bruins en

Eric de Boer aan te stellen. Eric stelt zichzelf beschikbaar als (ad interim) bestuurslid technische zaken tot er een geschikte kandidaat voor deze functie is gevonden. Daarna blijft Eric beschikbaar als algemeen bestuurslid.

Tot uiterlijk 27-11-2020 is er de mogelijkheid om schriftelijk een tegenkandidaat voor deze functies voor te stellen. Dit kan per e-mail aan [email protected] Als deze situatie zich voordoet, zal tijdens de ALV een verkiezing plaatsvinden.

Voorgenomen besluit:

De ALV gaat akkoord met de voorgestelde bestuurssamenstelling:
Herbenoeming:                    Olaf Agterbosch, voorzitter

Voortzetting:                         Aja de Boer, secretaris

                                              Wouter Renkema, penningmeester

Benoemingen:                       Eric de Boer, algemeen lid/technische zaken a.i.

                                               Richard Bruins, algemeen lid.

Tot slot:

Wij kunnen ons voorstellen dat je nog vragen hebt. Dat mag. Stuur een email naar [email protected] Vragen die over de inhoud van de vergadering (zoals de besluitvorming) gaan kun je tot maximaal 72 uur voor het begin van de vergadering sturen. Die vragen verzamelt het bestuur deelt ze met alle deelnemers van de ALV. Als het vragen zijn over de inhoud van deze mail of het proces dan komt een van de bestuursleden er zo snel mogelijk bij je op terug.

Wij hopen jullie te zien op 3 december aanstaande!


Namens het bestuur

Olaf Agterbosch, voorzitter

Wouter Renkema, penningmeester

Marlene Hulzebos, algemeen lid en

Aja de Boer, secretaris
 
23-11-2021 Algemeen Bijlage