Notulen ALV van oktober 2017

21-9 Nieuws Zie hieronder de notulen van de ALV van 19-10-2017.

Conceptnotulen Algemene ledenvergadering 19-10-2017
Aanwezig: zie presentielijst

1. Opening 20.15 uur
De voorzitter opent, heet de aanwezigen welkom en heeft de aanwezigen gevraagd de
presentielijst te tekenen.

2. Ingekomen stukken
Er zijn afmeldingen voor de ALV binnen gekomen van:
• Jaap Zandbergen
• Richard Bruins
• Annemiek Griep
• Michiel Storimans
• Coen de Kok
• Karlijn van Scheijen-Willenborg

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 13-10-2016
De conceptnotulen van de Algemene Ledenvergadering van 1 oktober 2016 worden
ongewijzigd vastgesteld.
P2. Franco Sluis geeft aan geen Glossy te hebben ontvangen. Frederiek overhandigt deze.
P2. Jaap Zandbergen heeft gevraagd om meer inzage financiën Vastgoed. Bestuur heeft nu volledige inzage.
P7. Coaches en trainers herkenbaar met jasjes? Dit wordt voorgelegd aan de
sponsorcommissie.
P7. Nieuwsbrief en Shoot komt niet bij iedereen. Bestuur kijkt momenteel naar de
mogelijkheid voor LISA een ander ledenadministratiesysteem met meer mogelijkheden dan het huidige.
De Rondvraag punten 2016 zijn hiermee toegelicht en beantwoord.

4. Korte terugblik seizoen 2016/2017
De voorzitter laat het afgelopen jaar met foto’s zien.
Jeugdhockeykamp, Oktoberfest, Grote Club en Chocoladeletteractie waren een groot succes!
MHV 2.0: nieuwe ballenvangers, toegangshek, overkapping en loungebanken gerealiseerd.
Vrijwilliger van het jaar: Manon Bruins en Jenny Flinkert. Clubheld: Eric Rous.
Project Ik Moedig Aan: aftrap in mei 2017 door burgemeester Richard Korteland
Gastvrij: de gemeente vierde personeelsdag, schoolhockey en slotdag F-jeugd.
Vergaderingen KNHB in clubhuis MHV. 
Pinkstertoernooi was een groot succes. Hierbij werd voor het eerst het veld van MEKO gebruikt. Hier werd op een iets ander manier gehockeyd. Veel positieve reacties op gekregen!
Veld kampioenen van afgelopen jaar: MD1, MC4, MB3 en MA1. Van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat!

5. Jaarverslag penningmeester
Penningmeester doet verslag van het afgelopen jaar. Wat dit jaar opvalt is dat er wat meer inkomsten zijn. Dit komt voornamelijk door het project "Ik Moedig Aan” dat voor een hogere inkomende geldstroom van sponsoren heeft gezorgd.

6. Verslag kascommissie
De kascontrole is gedaan door Marjolijn Wanders en Arend Kuipers. Er is door hen décharge verleend op 16-10-2017. Enige bron van zorg is de marge van maar 38,6% van de baromzet.
De ALV verleent de penningmeester décharge.

7. Stichting Vastgoed
Opgave door de penningmeester St Vastgoed is in het bezit van het bestuur. Arend Kuipers licht de cijfers toe.
NB. Op 27-11-2017 zijn de cijfers van de stichting ook gecontroleerd en goedgekeurd door het SWS. Deze gegevens zijn in bezit van het bestuur.

8. Bestuurssamenstelling
Frederiek start met het bedanken van Marc Dubbeldam die nu aftreedt als penningmeester.
Hij zal dit blijven doen totdat er een nieuwe penningmeester is gevonden. Daarnaast bedankt ze de overige bestuursleden voor de fijne samenwerking. Frederiek draagt voor nu het stokje over aan Nienke Feenstra. Nienke gaat deze functie op tijdelijke basis vervullen en bedankt op haar beurt Frederiek voor al haar werk als voorzitter. Iris Maes is afgelopen jaar a.i. begonnen. Er zijn tegenvoorstellen ontvangen n.a.v. de uitnodiging voor deze ALV. Daarmee wordt zij bestuurslid van MHV t/m 2021.

Voorzitter Nienke Feenstra a.i. 2018
Secretaris Marlene Hulzebos 2018
Penningmeester Marc Dubbeldam (afgetreden a.i.) 2017
Technische zaken Olaf Agterbosch 2020
Algemene Zaken Nienke Feenstra 2018
PR/communicatie Iris Maes 2021
Activiteiten Harald Dinkelberg 2018

9. Speerpunten seizoen 2017-2018
IMA (Ik moedig aan). Onder leiding van Jos Groen, Marianne Spraakman , Harald Dinkelberg en Marlene Hulzebos wordt komend jaar De Vrijwilliger onder de aandacht gebracht. Wordt vervolgd.
Dames 1 en Heren 1. Het is prettig dat er weer een Dames en Heren 1 elftal is. Voor komend jaar zal dit de volledige aandacht van het bestuur hebben.
Bezetting bestuur. Ook dit blijft de aandacht vragen. Verzoek aan een ieder om hierin mee te denken of doen.
Rookvrije club. Sinds augustus 2017 zijn wij een rookvrije club op momenten dat er kinderen wedstrijden spelen of trainen. Het gaat al heel goed, maar handhaving door iedereen blijft een aandachtspunt.
Aanwas jongensleden en jonge leden. Op dit moment loopt het ledenaantal onder de jeugd wat terug. Er wordt een commissie in het leven geroepen die zich bezig gaat houden met het bedenken en uitvoeren van acties om leden te werven. Dit gebeurt onder leiding van Iris Maes.

10. Begroting 2017-2018
De penningmeester presenteert de volgende begroting voor het komende jaar.

11. Speerpunten verschillende commissies
Technische commissie:
• Hockeypraktijk is gestart!
• Uitvoering nieuw Technisch beleidskader is gestart!
• Plan voor komend jaar om ruim voor de zomer kaar te zijn met de teamindeling en
het trainingsschema
• TC heeft er twee leden bijgekregen. Harm Bruins Slot (lijncoördinator ) en Pamela
Bonenberg (wedstrijdsecretaris zaterdag)
• Volwaardig en nu goed draaiend H1
• Volwaardig D1 naast het bestaande D2
• Nieuwe trainerscursus is gestart o.l.v. Monique Beijer
• Vacature TC: arbitragecommissie

Kantinecommissie:
Speerpunten 2017-2018
• Gezond assortiment
• Uitbreiding assortiment
• Samenwerking met Bakker Bart (is al gestart)
• Barbezetting op zondag

Sponsorcommissie:
• Nieuwe commissie met 7 leden is gestart onder leiding van Richard Bruins
• Er wordt een nieuw sponsorbeleid gemaakt
Thema’s zijn shirt- en kledingfonds, verduurzaming MHV, verbetering faciliteiten, fun, kwaliteit, (sport)ontwikkeling.

Feestcommissie:
Speerpunten 2017-2018
• Nieuwe commissieleden werven
• Pinkstertoernooi 2018
• Activiteit/feest A en B jeugd
• Super Sunday senioren

PR en communicatie:
Ik moedig aan!
Afgelopen seizoen
• Kick off door burgemeester en wethouder
• Twee ochtenden gratis koffie en project onder de aandacht gebracht
• Supporterscafé en een Coachavond georganiseerd
• Veel sponsoren geactiveerd voor het project
• Materiaal: o.a. bekertjes en vlaggen met eigen logo
• Veel positieve reacties van ouders en ouders van tegenstanders en de KNHB
ontvangen
Speerpunten 2017-2018
• Supportersbijeenkomsten, -café op een Supersunday
• Bijeenkomsten voor (ouders van) nieuwe leden
• Thema komend voorjaar: De Vrijwilliger
• Permanente uitingen op de club
• Training voor coaches, trainers en jongste jeugd

Jeugdcommissie:
De jeugdcommissie is afgelopen seizoen opgericht om meer aandacht te hebben
activiteiten voor de jeugd. Het jaarlijkse jeugdhockeykamp was weer een groot
succes!
Speerpunten 2017-2018
• Sinterklaas 22-11-2017
• Nieuwjaarsbijeenkomst 6-1-2018 nieuwe opzet
• We zoeken nog mensen om ons te helpen hierbij!

Vrijwilligers:
Afgelopen seizoen
• Veel actie gevoerd om vrijwilligers te werven
• Er is nu een sponsor- en jeugdcommissie
• Vastgoedcommissie is compleet
Speerpunten
• Blijvende aandacht voor het werven van vrijwilligers
• Zorgen om de manier waarop we met elkaar omgaan

Rondvraag
- Nienke Feenstra. Nienke attendeert iedereen op de chocoladeletteractie om geld in te zamelen voor het nieuwe veld. 

- Marnix Bakker. Komt het kleine veldje er vanuit de Grote Clubactie?
Ja, dit wordt meegenomen met de planning van het de vervanging van het hoofdveld.

- Marnix uit daarnaast zijn zorgen over de kwaliteit en veiligheid van het hoofdveld.
Arend gaat bekijken of er nog andere manieren zijn om het veld wat minder glad te maken op de meest gladde punten. Bijvoorbeeld het verplaatsen van de keeperstraining.

- Eric Rous. Aandachtspunten:
• De sponsoren horen te weinig van MHV, dit heeft aandacht nodig (sponsorcommissie gaat hier mee aan de slag).
• Komt er een vrijwilligersavond? (ja, inmiddels gepland voor 9 maart 2018)
• Wat is de toekomstvisie van MHV? Welke ontwikkelingen zijn er. Je kan hier een dashboard voor maken. (dit is nog een actiepunt voor het bestuur).
Wouter Renkema. Er was een verslag voor de krant gemaakt van een wedstrijd van Heren 1. Dit is uiteindelijk niet geplaatst.
Nienke legt uit dat Heren 1 zelf het verslag moet aanleveren. Nu is niet duidelijk waar het naar toe moet. Iris gaat dit uitzoeken en oppakken.
Harm Bruins Slot. Is er opvang geregeld voor proefleden als ze op de club komen meetrainen?
Aanmelding gaat via TC, vervolgens naar Marnix die altijd aanwezig is op de trainingen. Uiteindelijk kan iedereen aanlopen en vragen of hij of zij mee mag doen.

- Franco Sluis. De communicatie over de selectie van de keepsters in de B lijn was afgelopen jaar niet erg duidelijk.
Olaf licht dit toe.

Einde vergadering 21.53 uur

 
21-9-2019 Algemeen Bijlage